برج میلاد
تصاویر انتخابی از گردهمایی رتبه های برتر موسسه مشاهیر مهر دادآفرین در سال ۱۳۹۳