برج میلاد
تصاویر انتخابی از همایش آشنایی با مهارت های فن دفاع - موسسه دادآفرین در سال ۱۳۹۳